Diens Dragers

Artikel 1. Definitie

1.1 Onder de klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Diens Dragers opdracht geeft tot het ontwerpen, vervaardigen en leveren van goederen.

1.2 Onder Diens Dragers wordt verstaan de onderneming met handelsnaam Diens Dragers die wordt gedreven voor rekening van Nadine van der Hoeven-Mol, gevestigd aan de Van Oldenbarneveltstraat 68, 3862SG, Nijkerk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 65980514.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Diens Dragers en de klant waarop Diens Dragers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Diens Dragers heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen de klant en Diens Dragers komt tot stand op het moment dat u uw (aan)betaling heeft gedaan, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

4.1 Opgevraagde offertes en aanbiedingen hebben een verstrijkingstermijn van 24 uur. Tenzij er anders schriftelijk  is afgesproken tussen de klant en Diens Dragers. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.2 Diens Dragers kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Diens Dragers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1 De op de website vermelde prijzen zijn altijd in euro’s en inclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

5.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn altijd in euro’s en inclusief BTW. De verzendkosten worden, wanneer van toepassing, apart vermeld.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Diens Dragers in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Diens Dragers totdat de klant alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

Artikel 7. Annulering van de overeenkomst

7.1 Indien de klant een bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen, wanneer van toepassing, de tot op dat moment gemaakte kosten inclusief manuren aan de klant in rekening worden gebracht. Wanneer de volledige factuur is betaald, worden deze kosten afgetrokken van het totaalbedrag en krijgt de klant het restantbedrag teruggestort op het bij Diens Dragers bekende bankrekeningnummer.

 

Artikel 8. Levering

8.1 De levertijd van een product hangt af van onder andere voorradigheid van zaken bij Diens Dragers en voorradigheid van zaken bij leveranciers. Diens Dragers streeft ernaar voorradige producten te verzenden binnen 2 werkdagen (maximaal 30 dagen is de wettelijke termijn). Bij niet-voorradige producten zal Diens Dragers aangeven wanneer de producten weer op voorraad zijn en wordt er dan verzonden, beide na bijschrijving van het totaal over te maken bedrag.

8.2 De levertijd van custom opdrachten staat vermeld in de factuur en hangt af van wanneer uw opdracht staat ingepland. Hiervan kan worden afgeweken in overleg en is mede afhankelijk van de voorradigheid van zaken bij leveranciers.

8.3 Bij overschrijding van deze levertijd stelt Diens Dragers de klant hiervan schriftelijk op de hoogte. De klant dient een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht kan Diens Dragers haar verplichtingen ten aanzien van de klant opschorten voor de duur van de overmachttoestand.

9.2 Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Diens Dragers is, indien van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de klant terug te storten.

9.3 Diens Dragers en de klant dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte te stellen.

 

Artikel 10. Garanties

10.1 De door Diens Dragers gemaakte producten zijn met de grootste zorg gemaakt en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Er geldt daarom een garantietermijn van 24 maanden.

10.2 Doordat alle producten met de hand gemaakt worden, is het mogelijk een los draadeinde, klein lusje, scheef steekje of stofmarkering aan te treffen. Dit zijn geen gebreken en doen niets af aan de kwaliteit van het product. Producten mogen altijd worden teruggestuurd voor herstelwerk. Afhankelijk van de oorzaak wordt dit kosteloos gedaan of worden er kosten in rekening gebracht. Dit gaat in overleg met de klant.

10.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een onherstelbaar gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik of onderhoud door de klant en/of derden.

10.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Diens Dragers, de klant of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

10.5 De klant dient onmiddellijk na levering te onderzoeken of het geleverde product qua kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk aan Diens Dragers te worden gemeld. De klant dient Diens Dragers in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan heeft de klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

10.7 In geval van een gebrek, welke tijdig gemeld is, zal Diens Dragers binnen redelijke termijn, welke afhankelijk is van de planning op dat moment,  na retourontvangst daarvan het product vervangen, herstellen of een vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging dient de klant het vervangen product aan Diens Dragers te retourneren, tenzij Diens Dragers anders aangeeft.

10.8 Een aankoop via internet kan binnen 14 dagen geannuleerd worden. Na ontvangst van de retourzending welke voor rekening van de klant komt zal totaalbedrag binnen 14 dagen worden terugbetaald. Mits het product geen gebreken of beschadigingen vertoont. Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden wanneer het product maatwerk betreft of een persoonlijk karakter heeft. Over het algemeen betreft dit alle op maat gemaakte (custommade) artikelen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien Diens Dragers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Diens Dragers is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door of als gevolg van ondeugdelijk gebruik door de klant of derden.

11.3 De klant of derden dienen op de hoogte te zijn van de juiste manier van gebruik van de producten. Diens Dragers is verplicht dit te vermelden in de factuur. De klant dient zelf de persoonlijke situatie in te schatten en de draagmethode hierop aan te passen. Bij twijfel dient het product niet gebruikt te worden tot opheldering is verkregen van Diens Dragers.

11.4 De klant of derden dienen voor elk gebruik het product te controleren op slijtage of mankementen. De klant of derden dienen tijdens elk gebruik zelf zorg te dragen voor de veiligheid van het gebruik er van. Bij twijfel dient het product niet gebruikt te worden tot opheldering is verkregen van Diens Dragers.

11.5 De aansprakelijkheid van Diens Dragers is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag in voorkomend geval.

11.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Diens Dragers. Bij grove schuld moet worden gedacht aan het ontbreken van veiligheidsstiksels of materiaal dat niet getest is op gewicht en/of kracht.

 

Artikel 12. Privacy

12.1 Diens Dragers  gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van de klant en stelt deze niet beschikbaar aan derden.

 

Artikel 13. Rechtszetel en toepasselijk recht

13.1 Op de verhoudingen tussen Diens Dragers en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Diens Dragers is gevestigd bevoegd, tenzij Diens Dragers voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.